میغ

میغ
ابر، مِه
سیاه
1

کاربردهای میغ

 • هوابینی از گرد هیجا چو میغ

  بگیرند گردت به زوبین و تیغ

 • سرشک غم از دیده باران چو میغ

  که عمرم به غفلت گذشت ای دریغ

 • ز وجد آب در چشمش آمد چو میغ

  ببارید بر چهره سیل دریغ

 • اگر باد و برف است و باران و میغ

  وگر رعد چوگان زند برق تیغ

 • چو نیلوفر در آب و مهر در میغ

  پری رخ در نقاب پرنیانست

 • واندر گلوی دشمن دولت کند چو میغ

  فراش او طناب در بارگاه را

 • چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ

  انگبین از مگس نحل و در از دریا بار

 • ز گرد سواران هوا بست میغ

  چو برق درخشنده پولاد تیغ

 • فروزنده میغ و برنده تیغ

  بجنگ اندرون جان ندارم دریغ

 • کس از داد یزدان نیابد گریغ

  وگر چه بپرد برآید به میغ

 • جهان زیرپای اندر آرد به تیغ

  نهد تخت شاه از بر پشت میغ

 • من و رستم و اسب شبدیز و تیغ

  نیارد برو سایه گسترد میغ

 • زبانش به کردار برنده تیغ

  چو دریا دل و کف چو بارنده میغ

 • پر از ناله کوس شد مغز میغ

  پر از آب شنگرف شد جان تیغ

 • نشست از بر رخش و رخشنده تیغ

  کشید و بیامد چو غرنده میغ

 • یکی نامه باید چو برنده تیغ

  پیامی به کردار غرنده میغ

 • چو برق درخشنده از تیره میغ

  همی آتش افروخت از گرز و تیغ

 • به شمشیر بستانم از کوه تیغ

  عقاب اندر آرم ز تاریک میغ

 • دمیدی به کردار غرنده میغ

  میانم بدو نیم کردی به تیغ

 • همانا که باران نبارد ز میغ

  فزون زانک بارید بر سرش تیغ

 • برآمد یکی میغ بارش تگرگ

  تگرگی که بردارد از ابر مرگ

 • چو بهرام بر شد ببالای تیغ

  بغرید برسان غرنده میغ

 • چو نیزه قلم شد بگرز و بتیغ

  همی خون چکانید بر تیره میغ

 • ببارید الماس از تیره میغ

  همی آتش افروخت از گرز و تیغ

 • چنان آتش افروخت از ترگ و تیغ

  که گفتی همی گرز بارد ز میغ

 • درختیست بارش همه گرز و تیغ

  نترسد اگر سنگ بارد ز میغ

 • ز بس نیزه و گرز و گوپال و تیغ

  تو گفتی همی ژاله بارد ز میغ

 • بریشان ببارید چو ژاله میغ

  چه تیر از کمان و چه پولاد تیغ

 • ابا ترگ زرین و کوپال و تیغ

  خروشان بکردار غرنده میغ

 • ستاره سنان بود و خروشید تیغ

  از آهن زمین بود وز گرز میغ

 • چو بر درفشان که از تیره میغ

  همی آتش افروخت ازهردو تیغ

 • جهان چون شب تیره از تیره میغ

  چو ابری که باران او تیر و تیغ

 • بزرگان که از تخم پورست تیغ

  زدندی شب تیره بر باد میغ

 • شد اندر هوا گرد برسان میغ

  چه میغی که باران او تیر و تیغ

 • فروغ سر نیزه و تیر و تیغ

  بتابد چنان چون ستاره ز میغ

 • دریغ آن گو شاهزاده دریغ

  چو تابنده ماه اندرون شد به میغ

 • جهان ویژه کردم به برنده تیغ

  چرا داد از من دل شاه میغ

 • همی گرز بارید و پولاد تیغ

  ز گرد سپاه آسمان گشت میغ

 • اگر خاک داری تو از من دریغ

  نشاید سپردن هوا را چو میغ

 • زبانش به کردار برنده تیغ

  به چربی عقاب اندر آرد ز میغ

 • تو گفتی هوا تیغ بارد همی

  جهان یکسره میغ دارد همی

 • چنین تا پدید آمد از میغ شید

  در و دشت شد چون بلور سپید

 • که در پی میانش ببرم به تیغ

  وگر داستان را برآید به میغ

 • ندارد ز کس روشنایی دریغ

  چو بگذارد از چرخ گردنده میغ

 • به خون آب داده همه تیغ را

  بدان تیغ برنده مر میغ را

 • ز بس نیزه و گرز و کوپال و تیغ

  توگفتی همی سنگ بارد ز میغ

 • ز زخم تبرزین و گوپال و تیغ

  ز دریا برآمد یکی تیره میغ

 • سلیحش یکی هندوی تیغ بود

  که درزخم چون آتش میغ بود

 • خروش آمد از گرز و گوپال و تیغ

  از آهن زمین بود وز گرد میغ

 • ریش بر می کند و می گفت ای دریغ

  کافتاب نعمتم شد زیر میغ

 • ای دریغا ای دریغا ای دریغ

  کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ

 • ناقت الله آب خورد از جوی و میغ

  آب حق را داشتند از حق دریغ

 • خون نپوشد گوهر تیغ مرا

  باد از جا کی برد میغ مرا

 • پس ز مستیها بگفتند ای دریغ

  بر زمین باران بدادیمی چو میغ

 • گفت ویران گشت این خانه دریغ

  گفت اندر مه نگر منگر به میغ

 • کو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ

  نور جان والله اعلم بالبلاغ

 • دست خایی بعد از آن تو کای دریغ

  این چنین ماهی بد اندر زیر میغ

 • نان ز خوکان و سگان نبود دریغ

  کسپ مردم نیست این باران و میغ

 • آنک جو دید آب را نکند دریغ

  خاصه آن کو دید آن دریا و میغ

 • از کپی خویان کفران که دریغ

  بر نبی خویان نثار مهر و میغ

 • نیست هر مطلوب از طالب دریغ

  جفت تابش شمس و جفت آب میغ

 • اشک می بارید هر یک هم چو میغ

  دست می خایید و می گفت ای دریغ

 • گشته مردان بندگان از تیغ تو

  وان زنان ملک مه بی میغ تو

 • برقی که ز میغ آن جهان روی نمود

  چون سوخته ای نیست کرا دارد سود

 • دست تو به جود طعنه بر میغ زند

  در معرکه تیغ گوهر آمیغ زند

 • ببارش تیغ او چون آهنین میغ

  کلید هفت کشور نام آن تیغ

 • در آغوشت کشم چون آب در میغ

  مرا جانی تو با جان چون زنم تیغ

 • به سرهنگی حمایل کردن تیغ

  بسا مه را که پوشد چهره در میغ

 • چرا بر جای ماندی چون سیه میغ

  بر آتش می روی یا بر سر تیغ

 • گر افتادی سر یکسو زن از میغ

  نبودی جای سوزن جز سر تیغ

 • گر آنگه می زدی یک حربه چون میغ

  چو صبح اکنون دو دستی میزنی تیغ

 • مدارم بیش ازین چون ماه در میغ

  تو دانی و سر اینک تاج یا تیغ

 • چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ

  که خون برجست ازو چون آتش از میغ

 • چون ماه من اوفتاد در میغ

  دارم سر تیغ کو سر تیغ

 • می زد نفسی گرفته چون میغ

  می خورد غمی نهفته چون تیغ

 • مه به آواز طشت رسته ز میغ

  نه به طشت تهی به طشت و به تیغ

 • درهم افکندشان به صدمه تیغ

  گفتی او باد بود و ایشان میغ

 • برق وارم به وقت بارش میغ

  به یکی دست می به دیگر تیغ

 • من ز بادش سپر فکنده چو میغ

  او کشیده چو برق بر من تیغ

 • از طلسمی بدو رسیدی تیغ

  ماه عمرش نهان شدی در میغ

 • محیطی چه گویم چو بارنده میغ

  به یک دست گوهر به یک دست تیغ

 • بریزد در آشوب چون میغ او

  سر تیغ کوه از سر تیغ او

 • یکی لشگر انگیخت کز ترک و تیغ

  فروزنده برقش برآمد به میغ

 • پلارک چنان تافت از روی تیغ

  که در شب ستاره ز تاریک میغ

 • ز بس کوفتن بر زمین گرز و تیغ

  ز هر غار بر شد غباری به میغ

 • زهرین حمله زهرای تیغ

  شده آب خون در دل تند میغ

 • فروهشت بر ترک شه تیغ را

  ز برق آتشی کی رسد میغ را

 • ترنگا ترنگ درفشنده تیغ

  به مه درقها را برآورده میغ

 • فرو ریخت باران رحمت ز میغ

  فرو نشست زنگار زنگی ز تیغ

 • سکندر چو دانست کان تیغ میغ

  به تندر برآرد همی برق تیغ

 • ز تاب نفس بر هوا بست میغ

  جهان سوخت از آتش برق تیغ

 • چپ و راست آراست از ترک و تیغ

  چو آرایش گلشن از اشک میغ

 • برانگیخت رزمی چو بارنده میغ

  تگرگش ز پیکان و باران ز تیغ

 • که با آنکه پهلو دریدم چو میغ

  همی آید از پهلویم بوی تیغ

 • نهادند خوان آنگهی بی دریغ

  گراینده شد گرد عنبر به میغ

 • چو بر جوشم از خشم چون تند میغ

  در آب آتش انگیزم از دود تیغ

 • تو دانی که بر تارک مهر و میغ

  نشاید زدن نیزه و تیر و تیغ

 • شه ار ماه او درنیارد به میغ

  سرتخت خواهد گرفتن به تیغ

 • به تاراج ملکش درآید چو میغ

  دهد ملک او را به تاراج تیغ

 • مه روی پوشیده در زیر میغ

  به گوهر زبانی در آمد چو تیغ

 • سر آهنگ تا ساقه از تیر و تیغ

  برآورد کوهی ز دریا به میغ

 • برون آمد از پرده تیره میغ

  ز هر تیغ کوهی یکی کوه تیغ

 • ز پولاد پوشان الماس تیغ

  به خورشید روشن درآورد میغ

 • به جایی رسیدند کر بیم تیغ

  پراکندگیشان درآمد چو میغ

 • نباید بر او زخم راندن به تیغ

  کز آهن نگردد پراکنده میغ

 • اگر گفتی آزادی از تند میغ

  وگرنه سرت را برد سیل تیغ

 • جهانگیر چون سر برارد به میغ

  به تدبیر گیرد جهان را چو تیغ

 • به قطره ستان آب دریا چو میغ

  به هنگام دادن بده بیدریغ

 • بسا آب دیده که در میغ تست

  بسا خون که در گردن تیغ تست

 • زهره میغ از دل دریا گشاد

  چشمه خضر از لب خضرا گشاد

 • گر شرم نیامدیش چون میغ

  بر لشگر خویشتن زدی تیغ

 • معانی است در زیر حرف سیاه

  چو در پرده معشوق و در میغ ماه