کمند مهر
سایه

 1. چو شبروان سرآسیمه گرد خانه مگرد

 2. تو خود بهانه ی خویشی پی بهانه مگرد

 3. تو نور دیده ی مایی به جای خویش در ای

 4. چنین چو مردم بیگانه گرد خانه مگرد

 5. تویی که خانه خدایی بیا و خود را باش

 6. برون در منشین و بر آستانه مگرد

 7. زمانه گشت و دگر بر مدار بی مهری ست

 8. تو بر مدار دل از مهر و چون زمانه مگرد

 9. چو تیر تیز گذشتی ز هفت پرده ی چشم

 10. کنون که در بن جانی پی نشانه مگرد

 11. بهوش باش که هرنقطه دام دایره ای ست

 12. تو در هوای رهایی درین میانه مگرد

 13. کمند مهر نکردی ز گیسوان بلند

 14. دگر به گرد سر من چو تازیانه مگرد

 15. تو شعر گمشده ی سایه ای شناختمت

 16. به سایه روشن مهتاب خامشانه مگرد