در وداع شاه جهان سعدبن ابی بکر
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/در-وداع-شاه-جهان-سعدبن-ابی-بکر

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5500 تومان)

 1. رفتی و صدهزار دلت دست در رکیب

  ای جان اهل دل که تواند ز جان شکیب

 2. گویی که احتمال کند مدتی فراق

  آن را که یک نفس نبود طاقت عتیب

 3. تا همچو آفتاب برآیی دگر ز شرق

  ما جمله دیده بر ره و انگشت بر حسیب

 4. از دست قاصدی که کتابی به من رسد

  در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب

 5. چون دیگران ز دل نروی گر روی ز چشم

  کاندر میان جانی و از دیده در حجیب

 6. امید روز وصل دل خلق می دهد

  ورنه فراق خون بچکانیدی از نهیب

 7. در بوستانسرای تو بعد از تو کی شود

  خندان انار و تازه به و سرخ روی سیب

 8. این عید متفق نشود خلق را نشاط

  عید آنکه بر رسیدنت آذین کنند و زیب

 9. این طلعت خجسته که با تست غم مدار

  کاقبال یاورت بود اندر فراز و شیب

 10. همراه تست خاطر سعدی به حکم آنک

  خلق خوشت چو گفته سعدیست دلفریب

 11. تأیید و نصرت و ظفرت باد همعنان

  هر بامداد و شب که نهی پای در رکیب

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5500 تومان)