باب چهارم در تواضع سر آغاز
سعدی

 1. ز خاک آفریدت خداوند پاک

  پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

  یزدان پاک تو را از خاک آفریده‌ است، پس تو هم ای بنده! همانند خاک افتاده و فروتن باش

 2. حریص و جهان سوز و سرکش مباش

  ز خاک آفریدندت آتش مباش

  زیاده خواه نباش و دنیا را ویران نکن و سرکشی و طغیان نکن. تو را از خاک آفریده‌اند، همانند آتش نباش

 3. چو گردن کشید آتش هولناک

  به بیچارگی تن بینداخت خاک

  هنگامی که آتش هولناک، گردنکشی و عصیان کرد، عاقبت تن خود را با بیچارگی و زبونی به خاک افکند.

 4. چو آن سرفرازی نمود این کمی

  ازان دیو کردند از این آدمی

  از آنجایی که آن (آتش) سرکشی کرد و بر عکس، این یکی (خاک) فروتنی نمود، از آتش، دیو درست کردند و از خاک انسان را آفریدند

 • دیو

  دیو
  دیو
  موجودی خیالی شبیه به انسان ، اما بسیار تنومند و زشت دارای شاخ و دُم
  شیطان، ابلیس