ملک (پادشاهی)

مُلْک
پادشاهی
بزرگی، عظمت
مملکت و ولایت و کشور
1

کاربردهای ملک (پادشاهی)

 • آیینه سکندر جام می است بنگر

  تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

 • نه هر چه جانورند آدمیتی دارند

  بس آدمی که در آفاق نقش دیوارند

 • بتندی گفت کای مسکین نادان

  چرائی فارغ از ملک سلیمان

 • یوسف به بندگیت کمر بسته بر میان

  بودش یقین که ملک ملاحت از آن توست

 • بی تو همه هیچ نیست در ملک وجود

  ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست

 • نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

  متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

 • ملک صمدیت را چه سود و زیان دارد

  گر حافظ قرآنی یا عابد اصنامی

 • این ملک خلل گیرد گر خود ملک رومی

  وین روز به شام آید گر پادشه شامی

 • حرامش باد ملک و پادشاهی

  که پیشش مدح گویند از قفا ذم

 • محرم بر حسود ملک و جاهت

  که ماند زنده تا دیگر محرم