یمین

یمین
سمت راست
سوگند، قسم
1

کاربردهای یمین

  • صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین

    عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین