یاقوت

یاقوت
نام جوهری است مشهور و آن سرخ و کبود و زرد می باشد. اسم یاقوت به فارسی یاکند است . و یاقوت معرب آن است. بعد از الماس سخت ترین کانیهاست و آن را با الماس تراش می دهند.
1

کاربردهای یاقوت

 • اگر گل رست و گر یاقوت شد سنگ

  یکی رونق گرفت از خور یکی رنگ

 • دو قفل شکر از یاقوت برداشت

  وزو یاقوت و شکر قوت برداشت

 • ز یاقوت سرخست چرخ کبود

  نه از آب و گرد و نه از باد و دود

 • در شعار بندگی یاقوت‌وار

  چون شبه آزاد دل جز من کجاست