گلبن

گلبن
بوته گل سرخ
1

کاربردهای گلبن

 • گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

  ما دم همت بر او بگماشتیم

 • دمی نرگس از خواب نوشین بشوی

  چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی

 • گلبن بسی فتاده ز سیل قضا بخاک

  گلبرگ بس شدست ز باد خزان غبار

 • چرا رشته هستیم را گسست

  چرا ساقه ام را ز گلبن شکست