گران

گران
سنگین، پربها، بسیار، بزرگ
سخت و ناگوار
1

کاربردهای گران

 • از روز نخستین اگرت سنگ گران بود

  دور فلکت پست نمیکرد و سبکسار

 • بیا ساقی بده رطل گرانم

  سقاک الله من کاس دهاق

 • ای که بی دوست به سر می نتوانی که بری

  شاید ار محتمل بار گرانش باشی

 • برد هر کسی بار در خورد زور

  گران است پای ملخ پیش مور

 • سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود

  صوفی گران جانی ببر ساقی بیاور جام را

 • مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد گفتم ای یار توانگران دخل مسکینان اند و ذخیره گوشه نشینان و مقصد زائران و کهف مسافران و محتمل بار گران از بهر راحت دیگران دست تناول بطعام آنگه برند که متعلقان و زیردستان بخورند و فضله مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارب و جیران رسد

 • گران سنگ تیره دل سخت سر

  زدش سیلی و گفت: دور ای پسر