کرکس

کرکس
کرگس
کرکس
مرغ مردار خوار، لاشخور
پرنده ای است قوی هیکل و بدریخت و گوشت خوار از راسته ٔ شکاریان روزانه که دارای منقار قوی برگشته و گردن و سر سخت و بالهای وسیع بزرگ می باشد. در نواحی کوهستانی زندگی می نماید و بیشتر از لاشه تغذیه می کند.
پرواز این پرنده نسبتاً آهسته ولی دارای اوج است و در مدت طولانی صورت می گیرد. قدرت دید این پرنده بسیار زیاد است ؛ بطوری که از فواصل دور طعمه های کوچک را بخوبی می بیند و کوچکترین حرکت از نظرش مخفی نمی ماند.
1

کاربردهای کرکس

  • رزمجوئی کرد با چون من کسی

    خواست یاری از عقاب و کرکسی

  • چو کرکس بر دانه آمد فراز

    گره شد بر او پای بندی دراز