کرم

کَرَم
جوانمردی، سخاوت
1

کاربردهای کرم

 • یکی را کرم بود و قوت نبود

  کفافش بقدر مروت نبود

 • چو دشمن کرم بیند و لطف و جود

  نیاید دگر خبث از او در وجود

 • برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

  که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 • مالداری را شیندم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طائی در کرم ظاهر حالش بنعمت دنیا آراسته و خست نفس جبلی در وی همچنان متمکن

 • دست تضرع چه سود بنده محتاج را

  وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغل