شعرفارسی

کرشمه

کرشمه
غمزه
ناز و عشوه
اشاره با چشم و ابرو
1

کاربردهای کرشمه

 • چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان

  کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما

 • به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد

  فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

 • از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم

  به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

 • چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند

  کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن

 • چشمت به کرشمه خون من ریخت

  وز قتل خطا چه غم خورد مست

 • عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

  که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

 • به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن

  که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد