کاردان

کاردان
خردمند، کارآزموده
1

کاربردهای کاردان

 • کاردانان نگزینند تبه کاری

  نامجویان ننشینند بهر محضر

 • کاردانان راه دیگر میروند

  ما تبه کاران براه دیگریم

 • گفتش اندر گوش دل رب و دود

  گر نبودی کاردان جرم تو بود

 • جواب داد که آئین کاردانان نیست

  بخواب جهل فزودن ز کار کاهیدن

 • کاردانان چون رفو آموختند

  پاره های وقت بر هم دوختند

 • به که از امروز شوم کاردان

  تا که به کاری بردم آسمان

 • چالاک و دلیر و کاردان باش

  در وقت حصاد و خوشه چینی

 • بر این جان پریشان رحمت آرید

  که وقتی کاردانی کاملی بود

 • دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

  و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

 • بزرگی زبان آوری کاردان

  حکیمی سخنگوی بسیاردان

 • برآورد سر مرد بسیاردان

  چنین گفت با خسرو کاردان

 • بر عقل من بخندی گر در غمش بگریم

  کاین کارهای مشکل افتد به کاردانان

 • طلب کردند مرد کاردان را

  کجا بینی دگر برق جهان را

 • که کس در جهان گاو چونان ندید

  نه از پیرسر کاردانان شنید

 • چو گوید درین مردم پیش بین

  چه دانی تو ای کاردان اندرین

 • بکاخ اندر آمد پرآزار دل

  ابا کاردانان هشیاردل

 • همی گفت با هرک بد کاردان

  بزرگان بیدار و بسیاردان

 • بس کاردانان رومی بخواند

  سپاهی بدیوار دژ برنشاند

 • خرد یافت لختی و شد کاردان

  هشیوار و با سنگ و بسیاردان

 • شکن زین نشان در جهان کس ندید

  نه از کاردانان پیشین شنید

 • سر نامه از پادشاه کیان

  سوی کاردانان ایرانیان

 • همه فیلسوفان بسیاردان

  سخن گوی وز مردم کاردان

 • بگوید فرستاده چیزی که دید

  سخن نیز کز کاردانان شنید

 • همه رای با کاردانان زنیم

  به تدبیر پشت هوا بشکنیم

 • درختان ببین آنک هر کس ندید

  نه از کاردانان پیشین شنید

 • ز کار بلوج ارجمند اردشیر

  بکوشید با کاردانان پیر

 • به هر سو بشد موبدی کاردان

  سواری هشیوار بسیار دان

 • چنین گفت با کاردان راه جوی

  که این را چه بیند خردمند روی

 • به هر سو که بد موبدی کاردان

  ردی پاک وهشیار و بسیاردان

 • که این تخت شطرنج هرگز ندید

  نه از کاردانان هندی شنید

 • همه کاردانان بدین داستان

  کجا گفت گشتند همداستان

 • بدو گفت بندوی کای کاردان

  خردمند و بیدار و بسیاردان

 • پراندیشه بد مرد بسیاردان

  شکیبا دل و زیرک و کاردان

 • صد و شست یاقوت چون ناردان

  پسندیده مردم کاردان

 • که گر شاه بیند یکی کاردان

  گذشته برو سال و بسیاردان

 • بگویم بدان کاردان پوزشم

  به پوزش بجا آید افروزشم

 • که هرگز کس اندر جهان آن ندید

  نه از پیر سر کاردانان شنید

 • همان ارزن و پسته و ناردان

  بیارد یکی موبدی کاردان

 • کنیزی کاردان راگفت آن ماه

  به خدمت خیز و بیرون رو سوی شاه

 • کنیز کاردان بیرون شد از در

  برون برد آنچه فرمود آن سمنبر

 • داناتر جمله کاردانان

  دانای زبان بی زبانان

 • کاردان اوست در زمانه و بس

  نیست محتاج کاردانی کس

 • کاردانان چو این سخن گفتند

  پیش یاقوت کهربا سفتند

 • زن زنی بود کاردان و شگرف

  آن ورق باز خواند حرف به حرف

 • که درین کار کاردان تر باش

  مهربانی و مهربان تر باش

 • بفرمود تا کاردانان دهر

  در آرایش آرند بازار و شهر

 • زن کاردان با همه کاخ و گنج

  ز طاعت نهد بر تن خویش رنج

 • که این کاردان مرد آهسته رای

  چرا رسم خدمت نیارد بجای

 • به دل گفت کاین کاردان گر زنست

  به فرهنگ مردی دلش روشنست

 • شدند انجمن کاردانان دهر

  ز فرهنگ شه برگرفتند بهر

 • شه کاردان مجلسی نو نهاد

  سران را طلب کرد و ابرو گشاد

 • بلیناس با کاردانان روم

  سوی کید رفتند از آن مرز و بوم

 • فرستاده کاردان را نواخت

  زمان خواست یک هفته تا کار ساخت

 • دران کار از آن کاردان رای جست

  که درکارها داشت رای درست

 • سگالنده کاردان وقت کار

  ز دشمن به دشمن شود رستگار

 • بفرمود تا کاردانان روم

  خرامند نزدش ز هر مرز و بوم

 • زن کاردان چون شنید این سخن

  گشاد از زر تازه گنج کهن

 • چو زاندازه شد خواهش شهریار

  دل کاردان در نیامد به کار

 • چنین گوید آن کاردان فیلسوف

  که بر کار آفاق بودش وقوف

 • چنین زد مثل کاردان بزرگ

  که پاس شبانست پابند گرگ

 • شه کاردان گشت کشتی گرای

  فروماند خاقان چین را به جای

 • ز پیران کشتی یکی کاردان

  چنین گفت با شاه بسیار دان

 • به تعلیم او کاردانان راز

  دگر باره ز آن راه گشتند باز

 • ز فرزانه کاردان بازجست

  که رایی در اندیشه داری درست؟

 • شه آن کاردان را که کشتی رهاند

  بفرمود تا کشتی آنجا رساند

 • کاردانان کار زینسان میکنند

  تا که گوئی هست چوگان میزنند