چنگ

چنگ
از سازهای زهی باستانی ایران. در زمان‌های قدیم، به جای سیم‌های فلزی، از تارهای ابریشم بافته شده، برای ایجاد صدا، استفاده می‌شده است.
1

کاربردهای چنگ

 • قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

  که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

 • ما می به بانگ چنگ نه امروز می کشیم

  بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید

 • چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ

  فالی به چشم و گوش در این باب می زدم

 • جوانی باز می آرد به یادم

  سماع چنگ و دست افشان ساقی

 • ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای رقص

  خال جانان دانه دل زلف ساقی دام راه

 • سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ

  گوشمالت خورد باید چون رباب

 • کسان که در رمضان چنگ می شکستندی

  نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند

 • محتسب گو چنگ میخواران بسوز

  مطرب ما خوش به تایی می زند

 • آخر ای مطرب از این پرده عشاق بگرد

  چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید

 • آن آینه خیال در چنگ

  چون آینه بود لیک در زنگ

 • سر نتوانم که برآرم چو چنگ

  ور چو دفم پوست بدرد قفا

 • من که شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ

  این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد

 • تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند

  چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم

 • آن شنیدستی که در عهد عمر

  بود چنگی مطربی با کر و فر

 • چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم

  مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگست

 • چنان برکش آواز خنیاگری

  که ناهید چنگی به رقص آوری

 • مغنی دف و چنگ را ساز ده

  به آیین خوش نغمه آواز ده

 • ساقی بده آن شراب گلرنگ

  مطرب بزن آن نوای بر چنگ

 • نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست

  چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

 • همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش

  تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم

 • خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی

  بادیم همه باده بیار ای ساقی