پیاله

پیاله
جام
پیغاله
قدح
ساغر
پیاله
کاسه ٔ خرد که در آن شراب خورند و آن از شیشه و بلور بوده است
1

کاربردهای پیاله

 • ما آدمی نئیم از ایراک آدمی

  دردی کش پیاله شیطان نمی شود

 • ساقی میکده دهر قضاست

  همه کس باده ازین ساغر خورد

 • ساقی به نور باده برافروز جام ما

  مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

 • ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

  ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

 • قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش

  ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد

 • مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر

  که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد

 • قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

  که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

 • یارم چو قدح به دست گیرد

  بازار بتان شکست گیرد

 • باد بهار می وزد از گلستان شاه

  و از ژاله باده در قدح لاله می رود

 • در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر

  در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز

 • بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

 • شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

  نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم

 • زان جا که رسم و عادت عاشق کشی توست

  با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن

 • همچون حباب دیده به روی قدح گشای

  وین خانه را قیاس اساس از حباب کن

 • اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز

  پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن

 • فضول نفس حکایت بسی کند ساقی

  تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن

 • لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده

  بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن

 • دور از این بهتر نباشد ساقیا عشرت گزین

  حال از این خوشتر نباشد حافظا ساغر بخواه

 • اول به وفا می وصالم درداد

  چون مست شدم جام جفا را سرداد

 • شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل

  ضرورتست که درد سر خمار کشم

 • مطرب یاران بگوی این غزل دلپذیر

  ساقی مجلس بیار آن قدح غمگسار

 • قدح از لاله بگیرد نرگس

  همه جا ساغر و صهبائی هست

 • چون غنچه گل قرابه پرداز شود

  نرگس به هوای می قدح ساز شود

 • کسی را در این بزم ساغر دهند

  که داروی بیهوشیش در دهند

 • من از شراب این سخن مست و فضاله قدح در دست که رونده ای در کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره ای چنان زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس بجوش

 • شکسته قدح ور ببندند چست

  نیاورد خواهد بهای درست

 • قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده

  مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی

 • در این خونفشان عرصه رستخیز

  تو خون صراحی و ساغر بریز

 • آنان کازین کبود قدح باده میدهند

  خودخواه را بسی نگذارند هوشیار

 • قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

  تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

 • چه حکایت کنم از ساقی بخت

  که چو خونابه درین ساغر کرد

 • روزگاریست که دل چهره مقصود ندید

  ساقیا آن قدح آینه کردار بیار

 • به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند

  زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد

 • هرگز نبرده ام به خرابات عشق راه

  امروزم آرزوی تو درداد ساغری