پوییدن

پوییدن
رفتن، نه خیلی تند و نه خیلی آهسته دویدن
1

کاربردهای پوییدن

 • ره آن پوی که پیدایش ازوست

  لیک با اینهمه خود ناپیداست

 • خلید خار درشتی بپای طفلی خرد

  بهم برآمد و از پویه باز ماند و گریست

 • بهر گامی که پوئی کامجوئیست

  نهفته هر دلی را آرزوئیست

 • دگر مرکب عقل را پویه نیست

  عنانش بگیرد تحیر که بیست

 • سبک طوق و زنجیر از او باز کرد

  چپ و راست پوییدن آغاز کرد