پرنیان

پرنیان
حریر چینی که دارای نقش است.
کاغذ یا جامه‌ای از حریر که بر روی آن می‌نوشتند
1

کاربردهای پرنیان

 • قبا گر حریرست و گر پرنیان

  بناچار حشوش بود در میان

 • تو گر پرنیانی نیابی مجوش

  کرم کار فرمای و حشوم بپوش

 • پری پیکر نگار پرنیان پوش

  بت سنگین دل سیمین بنا گوش

 • یکی در برش پرنیانی قباه

  یکی بر سرش خسروانی کلاه

 • ریگ آموی و درشتی راه او

  زیر پایم پرنیان آید همی