پخته

باده پخته
شرابی که دو سوم آن جوشیده و یک سوم آن باقیمانده باشد.
1

کاربردهای پخته

  • خام گفتار است خاقانی از آنک

    پخته رنگی سوخته خرمن کجاست