وهم

وهم
گمان نادرست
ترس و بیم
1

کاربردهای وهم

 • سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت

  ور نه کمال تو وهم کی رسد آن جا

 • وصفت آن نیست که در وهم سخندان گنجد

  ور کسی گفت مگر هم تو زبانش باشی

 • نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم

  نه در ذیل وصفش رسد دست فهم

 • دلم از تو چون برنجد که به وهم درنگنجد

  که جواب تلخ گویی تو بدین شکردهانی

 • ثنای حضرت عزت نمی توانم گفت

  که ره نمی برد آنجا قیاس و وهم و خیال

 • بر آستان عبادت وقوف کن سعدی

  که وهم منقطعست از سرادقات جلال