وصال

وصال
وصل
رسیدن به معشوق
وصال نزد سالکان، مقام وحدت است. وصال نزد عرفا، مرادف با وَصْل و اتصال است.
1

کاربردهای وصال

 • هر دل که ز عشق توست خالی

  از حلقه وصل تو برون باد

 • طمع به قند وصال تو حد ما نبود

  حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

 • وصال دوستان روزی ما نیست

  بخوان حافظ غزل های فراقی

 • دستارچه ای پیشکشش کردم گفت

  وصلم طلبی زهی خیالی که توراست

 • اول به وفا می وصالم درداد

  چون مست شدم جام جفا را سرداد

 • گر برود جان ما در طلب وصل دوست

  حیف نباشد که دوست دوستر از جان ماست

 • برو سعدی که کوی وصل جانان

  نه بازاریست کان جا قدر جان هست

 • هر شبی روزی و هر روز زوالی دارد

  شب وصل من و معشوق مرا آخر نیست

 • بی بخت چه فن سازم تا برخورم از وصلت

  بی مایه زبون باشد هر چند که بستیزد

 • قیمت وصل نداند مگر آزرده هجر

  مانده آسوده بخسبد چو به منزل برود

 • گر بپرد مرغ وصلت در هوای بخت من

  وه که آن ساعت ز شادی چارپر گردم چو تیر

 • مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی

  شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم

 • چشم وصال بینان چشمیست بر هدایت

  سری که باشد او را در هر بصر نباشد

 • با وصل نمی پیچم وز هجر نمی نالم

  حکم آن چه تو فرمایی من بنده فرمانم

 • دانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ

  یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم

 • سعدی خیال بیهده بستی امید وصل

  هجرت بکشت و وصل هنوزت مصورست

 • دگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدی

  که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد

 • گر چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردم

  تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم

 • گر در سرت هوای وصال است حافظا

  باید که خاک درگه اهل هنر شوی

 • من خرقه فکنده ام ز عشقت

  باشد که به وصل تو زنم چنگ

 • دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد

  نه به وصل می رسانی نه به قتل می رهانی

 • وصال حضرت جان آفرین مبارک باد

  که دیر و زود فراق اوفتد درین اوصال

 • قفا خورند و ملامت برند و خوش باشند

  شب فراق به امید بامداد وصال

 • وعده دیدار هر کسی به قیامت

  لیلة الاسری شب وصال محمد

 • هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی

  الا بر آن که دارد با دلبری وصالی

 • سال وصال با او یک روز بود گویی

  و اکنون در انتظارش روزی به قدر سالی

 • سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست

  هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست

 • مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد

  که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت

 • تیره زلفا بادهٔ روشن کجاست

  دیر وصلا رطل مرد افکن کجاست

 • ز عشق و وصل و هجر و عهد و پیوند

  تو حرفی خواندی و من دفتری چند

 • ترا کرد آرزوی وصل خرسند

  مرا هجران گسست از هم رگ و بند