همت خواستن

همت خواستن
مدد خواستن از روح پیر یا مرشد برای سوق به سوی کمال
1

کاربردهای همت خواستن

  • بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

    که زیارتگه رندان جهان خواهد بود