همت

همت
اراده و آرزو و خواهش و عزم
شجاعت و دلیری
فال نیک
بلند نظری
(اصطلاح تصوف ) توجه قلب با تمام قوای روحانی خود به جانب حق ، برای حصول کمال در خود یا دیگری ، به نحوی که به غیر مقصود حقیقی ملتفت نشود. توجه پیر برای امر وجودی یا عدمی . نفس پیر. نفوذ ناپیدای شیخ در مریدان
1

کاربردهای همت

 • بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

  که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

 • گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

  ما دم همت بر او بگماشتیم

 • کسی را که همت بلند اوفتد

  مرادش کم اندر کمند اوفتد

 • التفات از همه عالم به تو دارد سعدی

  همتی کان به تو مصروف بود قاصر نیست

 • غلام همت رندان و پاکبازانم

  که از محبت با دوست دشمن خویشند

 • جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست

  ز مهر او چه می پرسی در او همت چه می بندی

 • همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی

  دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی

 • این بگفت و پدر را وداع کرد و همت خواست و روان شد و با خود همی گفت

 • دوک همت را بکار انداخته

  جز ره سعی و عمل نشناخته

 • کنون پنداری ای ناچیز همت

  که خواهد کردنت روزی فراموش

 • دل خسته من گرش همتی هست

  نخواهد ز سنگین دلان مومیایی

 • عرصه دنیا مجال همت او نیست

  روز قیامت نگر مجال محمد

 • آنگه مرا گفت از آنجا که همت درویشانست و صدق معاملت ایشان خاطری همراه من کنید که از دشمنی صعب اندیشه ناکم گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی