هما

هما
همای
مرغی است که استخوان میخورد. بر سر هرکه سایه ٔ او افتد به دولت و سلطنت رسد. در ادبیات فارسی او را مظهر فر و شکوه می‌دانند و به فال نیک می‌گیرند
1

کاربردهای هما

 • گرچه فرخنده است مرغ همای

  چونکه افتاد و مرد مردار است

 • محترم دار دلم کاین مگس قندپرست

  تا هواخواه تو شد فر همایی دارد

 • سایه طایر کم حوصله کاری نکند

  طلب از سایه میمون همایی بکنیم

 • همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی

  دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی

 • الا ای همای همایون نظر

  خجسته سروش مبارک خبر

 • همای شخص من از آشیان شادی دور

  چو مرغ حلق بریده به خاک بر می گشت

 • علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

  که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

 • همای بر همه مرغان از آن شرف دارد

  که استخوان خورد و جانور نیازارد