هله

هَلَه
کلمه تنبیه و ندا که برای آگاهانیدن به کار می‌رود
1

کاربردهای هله

  • بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

    که ز کوی او غباری به من آر توتیا را