هامون

هامون
دشت و صحرا و زمین هموار خالی از بلندی و پستی
1

کاربردهای هامون

  • چنین گفت دیدم گرت باورست

    که یک دانه گندم به هامون برست