نگون

نگون
خم شده، واژگون
1

کاربردهای نگون

  • این با که توان گفت که در عین بلندی

    دست قدرم کرد بناگاه نگونسار

  • هر سرو که در چمن درآید

    در خدمت قامتت نگون باد