نگارستان

نگارستان
جایی که دارای انواع نقش و نگار و نقاشی باشد
کارگاه نقاشی
1

کاربردهای نگارستان

  • بامدادش بین که چشم از خواب نوشین برکند

    گر ندیدی سحر بابل در نگارستان چین