نوبهار

نوبهار
بهارِ نو
نوعی گل

به واژه‌ی بهار رجوع شود.

1

کاربردهای نوبهار

  • نوبهار از غنچه بیرون شد به یک تو پیرهن

    بیدمشک انداخت تا دیگر زمستان پوستین