نوال

نَوال
دهش، بخشش
بهره، نصیب
سزاوار
1

کاربردهای نوال

 • ابوبکر سعد آن که دست نوال

  نهد همتش بر دهان سؤال

 • معصیت ورزیده ام هفتاد سال

  باز نگرفتی ز من روزی نوال

 • عاشق حقست او بهر نوال

  نیست جانش عاشق حسن و جمال

 • مرگ بی مرگی بود ما را حلال

  برگ بی برگی بود ما را نوال

 • کرد اشارت با غریمان کین نوال

  نک تبرک خوش خورید این را حلال

 • بی ازو ندهد کسی را حق نوال

  شمه ای گفتم من از صاحب وصال

 • گر بریزی خون حلالستت حلال

  ور ببخشی هست انعام و نوال

 • گر بدادی تشنه را بحری زلال

  در کرم شرمنده بودی زان نوال

 • امروز نام حاتم طی در زبان خلق

  صیت نوال خسرو صاحبقران فکند

 • هزار حاتم طی را به گاه فیض سخا

  به نان بحر نوال تو شرمسار کند

 • ستاره جیش قضا حمله و قدر قدرت

  سپهر بخشش دریا نوال کوه وقار

 • خسرو تاج بخش تخت نشین

  شاه دریا نوال کوه وقار

 • فراز بارگه خواجه زمین و زمان

  فلک مهابت مه روی آفتاب نوال

 • چو اندر لانه خود پادشاهند

  نوال پادشاهان را نخواهند