نقل

نقل
مزه شراب، آنچه برای تغییر ذائقه، بعد از شراب یا همراه با شراب می‌خورند
حرکت، تغییر مکان
1

کاربردهای نقل

  • که در سینه پیکان تیر تتار

    به از نقل ماکول ناسازگار

  • بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان

    طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار