نشو و نما

نشو و نما
روئیدگی و بالندگی
1

کاربردهای نشو و نما

  • دانه چو طفلی است در آغوش خاک

    روز و شب این طفل به نشو و نماست

  • تو نیز آماده نشو و نما باش

    برنگ و جلوه و خوبی چو ما باش