نسیان

نسیان
فراموشی
1

کاربردهای نسیان

  • همه را کشتی نسیان کشتی است

    همه را راه بدریای فناست

  • نسبت نسیان بذات حق مده

    بار کفر است این بدوش خود منه

  • گنهکار را عذر نسیان بنه

    چو زنهار خواهند زنهار ده