نرگس

نرگس
نرگس
نام گلی است خوشبو که ته و ساقه اش مانند پیاز است و بر سر گلی می آورد زرد یا بنفش
کنایه از چشم معشوق
1

کاربردهای نرگس

 • لاله ای با نرگس پژمرده گفت

  بین که ما رخساره چون افروختیم

 • کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت

  به که نفروشند مستوری به مستان شما

 • به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد

  فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

 • نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان

  نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

 • صلاح از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتیم

  به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

 • بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را

  و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن

 • می حرامست ولیکن تو بدین نرگس مست

  نگذاری که ز پیشت برود هشیاری

 • شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین

  سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار

 • قدح از لاله بگیرد نرگس

  همه جا ساغر و صهبائی هست

 • چون غنچه گل قرابه پرداز شود

  نرگس به هوای می قدح ساز شود

 • دمی نرگس از خواب نوشین بشوی

  چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی

 • گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس

  شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند

 • نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج

  نروند اهل نظر از پی نابینایی

 • چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

  حسدگو دشمنان را دیده بردوز

 • نرگس به جمازه بر نهد رخت

  شمشاد در افتد از سر تخت