نار

نار
انار
آتش
پستان
اشک خونین
1

کاربردهای نار

 • بدرد چو گل جامه از دست خار

  که خون در دل افتاده خندد چو نار

 • دیو ناری را سر از سودای مایی شد به باد

  پس من خاکی به حکمت گردن مایی زدم

 • پسندی که شهری بسوزد به نار

  وگرچه سرایت بود بر کنار

 • سیب از زنخی بدان نگونی

  بر نار زنخ زنان که چونی

 • نار از جگر کفیده خویش

  خونابه چکانده بر دل ریش