مولیان

مولیان
نام رودخانه ای در بخارا.
1

کاربردهای مولیان

  • خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم

    کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

  • بوی جوی مولیان آید همی

    یاد یار مهربان آید همی