مهر

مهر
مهر
دوستی و محبت و نرم‌دلی
خورشید
نام ماه هفتم از سال شمسی
1

کاربردهای مهر

 • مهر بلند چهره ز خاور نمینمود

  ماه از حصار چرخ سر باختر نداشت

 • شب از بهر آسایش تست و روز

  مه روشن و مهر گیتی فروز

 • ز آسمان بگذرم ار بر منت افتد نظری

  ذره تا مهر نبیند به ثریا نرسد

 • بعد ازین چون مهر مستقبل نگردم جز به امر

  پیش ازین گر چون فلک چرخی به رعنایی زدم

 • ببینی گر برون آئی یکی روز

  تجلیهای مهر عالم افروز

 • نه بوی مهر می شنویم از تو ای عجب

  نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم

 • گفتا حدیث مهر بیاموزدت جهان

  روزی تو هم شوی چو من ای دوست مادری

 • با من ترا چه دعوی مهر است و همسری

  ناچیزی توام همه جا کرد شرمسار

 • این سست مهر دایه درین گاهوار تنگ

  از بهر راحت تو مرا داده بس فشار

 • ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

  نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

 • گل سرخ روزی ز گرما فسرد

  فروزنده خورشید رنگش ببرد

 • خداوند کیوان و گردان سپهر

  فروزنده ماه و ناهید و مهر

 • گرفتند یکسر شمار سپهر

  که دارد بران کودک خرد مهر

 • در مهر تو تن به خاک می داد

  بر یاد تو جان پاک می داد