مغ (مغان)

مغ
مغان
مغ به معنی پیشوای دین زرتشتی است و مغان، جمع آن. مغان در اصل قبیله ای از قوم ماد بودند که مقام روحانیت منحصراً به آنان تعلق داشت . آنگاه که آیین زرتشت بر نواحی غرب و جنوب ایران یعنی ماد و پارس مستولی شد مغان پیشوایان دیانت جدید شدند.
1

کاربردهای مغ (مغان)

 • تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

  سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

 • حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است

  بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

 • مغی در به روی از جهان بسته بود

  بتی را به خدمت میان بسته بود

 • مغان که خدمت بت می کنند در فرخار

  ندیده اند مگر دلبران بت رو را

 • بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند

  پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

 • ببند ای مسلمان به شکرانه دست

  که زنار مغ بر میانت نبست

 • ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

  می دهند آبی که دل ها را توانگر می کنند

 • دگر رند مغ آتشی میزند

  ندانم چراغ که بر می کند

 • ز کوی مغان رخ مگردان که آن جا

  فروشند مفتاح مشکل گشایی

 • در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

  خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی