معنبر

معنبر
عنبرین
خوشبو
1

کاربردهای معنبر

  • خنک نسیم معنبر شمامه ای دلخواه

    که در هوای تو برخاست بامداد پگاه

  • این نسیم خاک شیرازست یا مشک ختن

    یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین

  • عنبرین چوگان زلفش را گر استقصا کنی

    زیر هر مویی دلی بینی که سرگردان چو گوست