شعرفارسی

مطرب

مطرب
آوازخوان ، نوازنده
رقاص
1

کاربردهای مطرب

 • حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

  که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

 • ساقی به نور باده برافروز جام ما

  مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

 • مطرب همین طریق غزل گو نگاه دار

  کاین ره که برگرفت به جایی دلالتست

 • تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند

  قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت

 • آن شنیدستی که در عهد عمر

  بود چنگی مطربی با کر و فر

 • داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید

  خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

 • ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید

  وجه می می خواهم و مطرب که می گوید رسید