مستی

مُستی
گله و شکایت کردن
1

کاربردهای مستی

  • مُستی مکن، که ننگرد او مستی

    زاری مکن، که نشنود او زاری