مستقبل

مستقبل
روی به چیزی آرنده.. کسی که در مقابل و محاذات چیزی قرار گیرد چون در مقابل قبله .
پیشوازکننده
آینده
1

کاربردهای مستقبل

  • بعد ازین چون مهر مستقبل نگردم جز به امر

    پیش ازین گر چون فلک چرخی به رعنایی زدم