مرغزار

مرغزار
چمن‌زار، سبزه‌زار
1

کاربردهای مرغزار

  • نشاط آرد هوای مرغزاران

    چو نور صبحگاهی در بهاران

  • باد بهاری وزید از طرف مرغزار

    باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار