مخنث

مُخَنَّث
مردی که مردانگی نداشته باشد
1

کاربردهای مخنث

  • چو مردان ببر رنج و راحت رسان

    مخنث خورد دسترنج کسان

  • در جهانی کو نه مرد است و نه زن

    جز مخنث مرد کو یا زن کجاست