ماسوا

ماسَوا
ماسوی
به غیر از آن
آنچه غیر از خداوند است، همه‌ی موجودات و مخلوقات
1

کاربردهای ماسوا

  • علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

    که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

  • مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

    به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را