لحد

لحد
شکافی در قبر که جسد مرده را در آن قرار می‌دهند.
1

کاربردهای لحد

 • چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد

  تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود

 • چو مرده باشم اگر بگذرد به خاک لحد

  به بانگ نعره برآید که جان ماست هنوز

 • فارغ نشسته ای به فراخای کام دل

  باری ز تنگنای لحد یاد ناوری

 • آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ

  در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد

 • برادران لحد را زبان گفتن نیست

  تو گوش دار که با جملگی به گفتارند