لبق

لبق
لبقتر
مرد زیرک
مرد چرب زبان
1

کاربردهای لبق

  • ما را نمی برازد با وصلت آشنایی

    مرغی لبقتر از من باید هم آشیانت