قهر

قهر
عذاب کردن، تنبیه کردن
ظلم و زور
توانایی و چیرگی
1

کاربردهای قهر

  • گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر

    حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست

  • مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

    به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را