قلندر

قلندر
شخص مجرد و بی‌قید
درویش (بی قید در پوشاک و خوراک و طاعات و عبادات)

قلندر بر وزن سمندر عبارت از ذاتی است که از نقوش و اشکال عادتی و آمال بی سعادتی مجرد و باصفا گشته باشد و به مرتبه ٔ روح ترقی کرده و از قیود تکلفات رسمی و تعریفات اسمی دامن وجود خود را از همه درچیده و از همه دست کشیده به دل و جان از همه بریده و طالب جمال و جلال حق شده و بدان حضرت رسیده و اگر ذره ای به کونین و اهل آن میلی داشته باشد از اهل غرور است نه قلندر و فرق میان قلندر و ملامتی و صوفی آن است که قلندر تجرید و تفرید به کمال دارد و در تخریب عادات و عبادات کوشد و ملامتی آن را گویند که کتم عبادت از غیر کند و اظهار هیچ خیر و خوبی نکند و هیچ شر و بدی را نپوشد و صوفی آن است که اصلاً دل او بخلق مشغول نشود و التفات برد و قبول ایشان نکند و مرتبه ٔ صوفی از هر دو بلندتر است زیرا که ایشان با وجود تجرید و تفرید مطیع و پیرو پیغمبرانند و قدم بر قدم ایشان می نهند. 

1

کاربردهای قلندر

 • هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

  نه هر که سر بتراشد قلندری داند

 • از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم

  به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

 • سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج

  درویش و امن خاطر و کنج قلندری

 • بر در میکده رندان قلندر باشند

  که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

 • قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

  قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

 • تا راه قلندری نپویی نشود

  رخساره بخون دل نشویی نشود

 • مستی و قلندری و گمراهی به

  یک جرعه می ز ماه تا ماهی به

 • پسر کو میان قلندر نشست

  پدر گو ز خیرش فروشوی دست

 • بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع

  چنان بکند که صوفی قلندری آموخت

 • ساقی قدحی قلندری وار

  درده به معاشران هشیار

 • دیدم همه صوفیان آفاق

  مثل تو قلندری ندیدم

 • پند حکیم بیش از این در من اثر نمی کند

  کیست که برکند یکی زمزمه قلندری

 • تا مدرسه و مناره ویران نشود

  اسباب قلندری بسامان نشود

 • آن رند و قلندر نهان آمد فاش

  در دیده من بجو نشان کف پاش

 • رخسار قلندری چه روشن چه سیاه

  بر کنگره عرش چه خورشید چه ماه

 • مو آن رندم که نامم بی قلندر

  نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر

 • همچون عبید ما را در یوزه عار ناید

  در مذهب قلندر عارف گدا نباشد

 • به سان شعله کاشکی قلندری در آمدی

 • ترک هواست کشتی دریای معرفت

  عارف به ذات شو نه به دلق قلندری

 • سوی رندان قلندر به ره آورد سفر

  دلق بسطامی و سجاده طامات بریم

 • ای صاحب کرامت شکرانه سلامت

  روزی تفقدی کن درویش بی نوا را

 • گر تو چنین خوبروی بار دگر بگذری

  سنت پرهیزگار دین قلندر شود

 • وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

  ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

 • حکیمان دیر دیر خورند و عباد نیم سیر و زهاد سد رمق و پیران تا عرق بکنند و جوانان تا طبق برگیرند اما قلندران چندانکه در معده جای نفس نماند و بر سفره روزی کس

 • دو کس را حسرت از دل نرود و پای تغابن از گل برنیاید تاجر کشتی شکسته و وارث با قلندریان نشسته

 • طالع بد بود و بد اختر شدم

  نامزد کوی قلندر شدم