قضا

قضاء
قضا
سرنوشت، تقدیر
حکم، فرمان، داوری کردن
به جا آوردن،‌ گزاردن
1

کاربردهای قضا

 • مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

  قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد

 • قضا نقل کرد از عراقم به شام

  خوش آمد در آن خاک پاکم مقام

 • قضا را چنان اتفاق اوفتاد

  که بازم گذر بر عراق اوفتاد

 • اجل چون به خونش برآورد دست

  قضا چشم باریک بینش ببست

 • اندر آنجا که قضا حمله کند

  چاره تسلیم و ادب تمکین است

 • قدیمی نکوکار نیکی پسند

  به کلک قضا در رحم نقش بند

 • رهرو راه قضا و قدرم

  راهم این بود نبودم گمراه

 • سعدی قلم به سختی رفتست و نیکبختی

  پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را

 • قضا را درآمد یکی خشک سال

  که شد بدر سیمای مردم هلال

 • ظاهر آنست که با سابقه حکم ازل

  جهد سودی نکند تن به قضا دردادم

 • قضا روزگاری ز من در ربود

  که هر روزی از وی شبی قدر بود

 • گلبن بسی فتاده ز سیل قضا بخاک

  گلبرگ بس شدست ز باد خزان غبار

 • در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند

  گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را

 • چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان

  که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را