قاقم

قاقُم
حیوان کوچکی است نظیر سمور و از موش بزرگتر وسفید و دمش کوتاه و سر دم آن سیاه . پوستش بغایت سفید و ملایم باشد و از آن پوستین میسازند.
1

کاربردهای قاقم

 • توزی و کتان به گرما پنج و شش

  قندز و قاقم به سرما هفت و هشت

 • چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم

  چهارم سمورست کش موی گرم

 • ز سنجاب و قاقم ز موی سمور

  ز گستردنیها و جام بلور

 • صبا از زلف و رویش حله پوش است

  گهی قاقم گهی قندز فروش است

 • چو شد دوران سنجابی و شق دوز

  سمور شب نهفت از قاقم روز

 • بهر موئی که تندی داشت چون شیر

  هزاران موی قاقم داشت در زیر

 • مکن با این همه نرمی درشتی

  که از قاقم نیاید خار پشتی

 • به فندق های سیمینش ده انگشت

  که قاقم را ز رشک خویشتن کشت

 • سپید و نرم چون قاقم برو پشت

  کشیده چون دم قاقم ده انگشت

 • طرفه آن شد که دختریست چو ماه

  نرم و نازک چو خز و قاقم شاه

 • کوه قاقم زمین حواصل پوش

  چرخ سنجاب درکشیده به دوش

 • سمور سیه روبه سرخ تیغ

  همان قاقم و قندز بی دریغ

 • بلورین تن و قاقمی پشت او

  به شکل دم قاقم انگشت او

 • ز قاقم نه چندان فرو بسته بند

  که تقدیر آن کرد شاید که چند

 • آب ز نرمی شده قاقم نمای

  طرفه بود قاقم سنجاب سای

 • روز و شب از قاقم و قندز جداست

  این دله پیسه پلنگ اژدهاست

 • تا رباید کله قاقم برف از سر کوه

  یزک تابش خورشید به یغما برخاست